หน้าหลัก
เกี่ยวกับบริษัทฯ
กิจกรรมเพื่อสังคม
สินค้าและบริการ
ระบบเครือข่าย
ระบบความปลอดภัย
ไฟฟ้า-แสงสว่าง
ตรวจสอบอาคาร
ต่อเติมอาคาร
สินค้าอื่น ๆ
ติดต่อบริษัทฯ
สมัครงาน


รับตรวจสอบอาคาร
จากการจออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรม หรือผู้ตรวจสอบด้านสถาปัตยกรรม แล้วแต่กรณี เพื่อทำการตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสร้างของตัวอาคาร และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง และความปลอดภัยในการใช้อาคาร
ด้วยเหตุผลดังกล่าว อาคารที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องทำการตรวจสอบจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตาม เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
ประเภทอาคาร (กฎกระทรวง กำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘)  
ข้อ ๑ อาคารประเภทดังต่อไปนี้ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรมหรือผู้ตรวจสอบด้าน สถาปัตยกรรม แล้วแต่กรณี
(๑) โรงมหรสพ
(๒) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ แปดสิบห้องขึ้นไป
(๓) สถานบริการ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ที่มี พื้นที่ตั้งแต่สองร้อยตารางเมตร ขึ้นไป
(๔) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวม ที่มี พื้นที่ตั้งแต่สองพัน ตารางเมตรขึ้นไป
(๕) อาคารโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มี ความสูงมากกว่าหนึ่งชั้น และมี พื้นที่ใช้สอย ตั้งแต่ห้าพันตารางเมตรขึ้นไป
(๖) ป้าย หรือ สิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่สิบห้าเมตรขึ้นไป หรือ มีพื้นที่ตั้งแต่ห้าสิบตารางเมตรขึ้นไป หรือ ป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร หรือส่วนหนึ่ง ส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ยี่สิบห้าตารางเมตรขึ้นไป
ข้อ ๒ ในการจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารสำหรับอาคารตามข้อ ๑ (๔)
(๑) อาคาร ที่มี พื้นที่ไม่เกินห้าพันตารางเมตร ให้ได้รับการยกเว้นการจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคาร เป็นเวลาเจ็ดปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
(๒) อาคาร ที่มีพื้นที่เกินห้าพันตารางเมตร ให้ได้รับการยกเว้นการจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคาร เป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

ประโยชน์ที่เจ้าของอาคารจะได้รับจากการดำเนินการตรวจสอบอาคารสามารถแบ่ง ออกเป็นข้อๆ ได้ดังนี้
มีการอัพเดทข้อมูลอาคารให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา ซึ่งจะสะดวกต่อการดูแล รักษา หรือซ่อมแซมอาคาร และอุปกรณ์ประกอบอาคาร
ผู้ใช้อาคารมีความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งสามารถลด ความสูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน ใน กรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
การดูแลรักษาอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสามารถ ยืดอายุการใช้งานของอาคาร และอุปกรณ์ประกอบอาคารให้ยาวนานขึ้น
อาคารที่ได้รับการตรวจสอบตามมาตราฐานสามารถแสดงหลักฐานต่อ บริษัท ประกันภัย เพื่อขอลดหย่อนเบี้ยประกันภัยลงได้
ในกรณีที่มีการใช้อาคารเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อต่อสถาบันการเงิน อาคารที่มี ระบบการตรวจสอบและดูแลรักษาได้มาตราฐาน ย่อมมีความน่าเชื่อถือสูงกว่าอาคารที่ ไม่มีการตรวจสอบ